എൻകൗണ്ടറും ദേശഭക്തിയും തമ്മിൽ ‘അമേദ്യമായ’ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജയ് വിളിക്കുക‌.

Leave a Reply