തിരുവിതാങ്കൂർ രാജ്യഭരണത്തെയും കാലഘട്ടത്തേയും വിലയിരുത്തുന്ന ഐവറി ത്രോൺ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ മനു എസ് പിള്ളയുമായി അബി തരകൻ നടത്തിയ അഭിമുഖം. നല്ല അഭിമുഖം. കേട്ടപ്പോൾ ബുക്കിനെ പറ്റി തിരഞ്ഞു, ഗുഡ് റീഡ്സിലും ആമസോണിലും നല്ല റിവ്യുകൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ആരും ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാവാം? അറിയില്ല. എന്തായാലും പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു, ബാക്കി വായിച്ചതിനു ശേഷം! http://amzn.to/2f3SEsG

Leave a Reply