വീര സന്യാസിഡാ.
ഇനിയെന്നും ഭരിക്കും ഡാ..
ഭൂമി അറിഞ്ഞില്ല..
പുതു യുഗത്തിൽ സമരവീരാ..
നിന്റെ നില കണ്ട് സങ്കടപ്പെടാത്തവർ-
ക്ക് മുന്നിൽ തോൽക്കാതെ..
..
#ന്നിക്കുംജോലിതരോ?

Leave a Reply