സോളാർ കേസ്. നഷ്ടപരിഹാരവും പലിശയും ചേർത്ത് രണ്ട് കോടി രൂപ കോടതിയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കാൻ ബാംഗ്ലൂരു സെക്ഷൻസ് കോർട്ട്. ഷർട്ടും കീറി ഇപ്പൊ വരും, എന്റെ മനഃസാക്ഷി കോടതി, തെളിവില്ല, വെളിവില്ല, എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട്.

Leave a Reply