ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ പേരു മാറ്റി ‘തള്ള് ബംഗ്ലാവ്’ എന്നാക്കാമായിരുന്നു. :'( #മാസ്‌‌റെസ്പെക്റ്റ്പിഷാരടി

Leave a Reply