‘സ്വതന്ത്ര’ എംപിയുടെ ‘നിഷ്പക്ഷ’ ചാനലിലേക്ക് പ്രൊ-റൈറ്റ്, പ്രൊ-ഇന്ത്യ, പ്രൊ-മിൽറ്ററി, പ്രൊ-എംഡി ആളുകൾ മതിയെന്ന് തീരുമാനം. നേരോടെ, നിർഭയം, നിരന്തരം.(conditions apply)

Leave a Reply