ബാഗ്ലൂർ – ബിരിയാണി‌ – വിരാജ്പേട്ട്‌ – കുടക് – ബിരിയാണി – മട്ടന്നൂർ – കണ്ണൂർ‌ – ബിരിയാണി – ബാഗ്ലൂർ.‌

Leave a Reply