രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് സ്കോർബോർഡിലെ അക്കങ്ങൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്ന കണ്ണൂർ ജീവിതങ്ങൾ! മനുഷ്യൻ തോറ്റു, രാഷ്ട്രീയേമാനന്മാർ ജയിച്ചു.

Leave a Reply