ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചൂടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തിന്ന് വാ പൊള്ളി ഉറക്കത്തിൽ നിന്നെഴുനേറ്റൂ.. അല്ലേ ഞാൻ ആ രജനി കമൽ സിനിമ മൊത്തം സംവിധനിച്ചേനെ!

Leave a Reply