മനോരമയിൽ ‘ചളി മിഷ്യൻ’ വാർത്ത. <3 വാർത്തയിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട്. ഐസിയു മാത്രമാണ് ചളി പേജ് / കൂട്ടായ്മ. എസ്എംസി കഴിഞ്ഞ 15 വർഷങ്ങളായി മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ്. (smc.org.in)

Leave a Reply