‘ദ കിംഗ്’ സിനിമ‌ പോലെ തന്നെ, ആദ്യ ഭാഗം കൊള്ളാവുന്നതായി തോന്നിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്ന രണ്ടാം/മൂന്നാം‌ ഭാഗങ്ങൾ ബോറായി പോവുന്നു‌..

Leave a Reply