ക്രിസ്പിൻ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും കയറി ഹാഷ് ടാഗ് / മെഴുകുതിരി പ്രകടനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബലാൽസംഗം, അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിവിരുദ്ധത. ഓൺലി ഹൈ ക്ലാസ്.

Leave a Reply