2500 ബിസയിലേ നഗരത്തിന്റെ പേരാണോ മോഹൻജൊ-ദാരോ? അതൊ പിന്നീട് കുഴിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച archeological siteനു ഇട്ട പേരോ? രണ്ടാമത്തേതാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ പിന്നെ മൊഹൻജൊ-ദാരോയിലെ നായക കഥാപാത്രം എന്തിനാവും മോഹൻജൊദാരോ എന്ന് അലറി വിളിക്കുന്നത്? ആകെ കൺഫ്യൂഷനായല്ലോ!

Leave a Reply