“നീങ്ക നല്ലവനാ കെട്ടവനാ” എന്ന ചോദ്യം എറ്റവും‌ കൂടുതൽ തവണ കേട്ടത് മണിരത്നം നായകന്മാരല്ല, പൊറോട്ടയാണ്. #പൊറോട്ടമാഹാത്മ്യം

Leave a Reply