കാണിപ്പയൂർ രാഷ്ട്രിയം പ്രവചിച്ചത്രെ! ആ വീഡിയൊ കണ്ട മലയാളമാണെന്ന് പോലും തോന്നത്തത്രീം കോപ്ലക്സ് സെന്റെൻസ്. നാളെ എങ്ങനെ വേണെലും അത് വായിക്കാം. സിമ്പിൽ ആയി, വൺ വേർഡിൽ പ്രവചിച്ചൂടേ? 1. ഭരണം നിൽക്കോ, 2. പണി കിട്ടോ 3. ഡോളർ വില കൂടോ 4. പെറ്റ്രോൾ വില കൂടോ 5. ഗൽഫിലെ മലയാളിക്ക് പണികിട്ടോ? (കർമ്മാധിപൻ ആരാണോന്നും പറയണ്ടാ)

Leave a Reply