മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത / ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം ജയലളിത ചെയ്തിരിക്കുന്നു – ജയലളിതാ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു മുസ്ലീം വനിതാ മന്ത്രി. തലൈവി കിട്ക്കി!

Leave a Reply