“ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റത്രേം വൃക്ഷ തൈ എന്ന് പറയുമ്പോ… റബ്ബറ് നട്ടാൽ മതിയാവോ?” – സർ മാണി, പാലാ. (കാബൂളിവാല-ജഗതി.ജെപിജി)

Leave a Reply