പള്ളിയിൽ കുർബാനക്കു പോയി, കുർബാന കൂടി, കുമ്പസരിച്ച്, മക്കളെ പള്ളി ക്ലാസിലേക്ക് വിട്ട് വരുന്ന (അവിടന്നൊക്കെ ഹാജറിട്ട കടലാസും വാങ്ങി) വീട്ടച്ഛന്മാർക്ക് ”വീക്കിലി വൈൻ കോട്ട” നൽകാൻ അങ്ങ് റോമിലിരുന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മൻ എന്തീയും? കോട്ട വാങ്ങൊ, അതൊ നിരോധിക്ക്യോ? ( ആരെ നീ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നോ, അവൻ തന്നെ നിനക്ക് പാരയാക്കുന്നു.)

Leave a Reply