കൂവാതെ, അറ്റൻഷൻ മാറാതെ ജനഗണമന പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എറ്റവും നല്ല സ്ഥലം ബിവറേജ് ഔറ്റ്ലെറ്റുക്കളാണ്.

Leave a Reply