കൊച്ചിയിൽ എത്തി മൂന്നു കൊല്ലമായെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം. മിനിമം ട്രിപ്പിന് ഒരു ഓട്ടോക്കാരാൻ മിനിമം ചാർജ്ജ് മാത്രം വാങ്ങി. KL07 AK 6949 ഓടിച്ച അമ്മാവാ… ആ അഞ്ച് രൂപ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തരട്ടേ… എന്തൊ ആ നോട്ടു നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു.

feeling ബഹുമാനം!

Leave a Reply