ആഗ്രി ബേബീസ്, 2014 : ഒരു ഔട്ടോഫ് ഫോകസ് സിനിമ. ബോറടിപ്പിക്കുന്ന, ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സീനുകളുടെ മഹാസമ്മേളനം. പഴയ മലയാളം കുളി പടങ്ങളെപ്പോലെ നാലഞ്ചു കുളിക്കാൻ പോണസീനും, അതിനു ശീൽക്കാരവും, എന്തിനോവേണ്ടി തിളക്കുന്ന സ്ലോമോഷനും കൂടി ചേർത്തി ‘കോമഡി’ എന്ന പേരിൽ വിളമ്പിയിരിക്കുന്നു. സമ്മതിക്കണം.

Leave a Reply