ഏഷ്യാനെറ്റിൽ മറ്റെല്ലാ ചാനലിലേയും പോലെ തൃശ്ശൂർ പൂരം ലൈവ്. ഒപ്പം അവിഞ്ഞ മലയാളം കമന്ററിയും. മിക്കവാറും ‘ഇതൊരു ബും ചിക്കാ വൗ വൗ കുടമാറ്റമായിരുന്നു’ എന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും!

Leave a Reply