നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടത്ത് സ്വതന്ത്രയാനിരുന്നു എന്നും വച്ച്, ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇടത് വേണോ? മ്മാക്ക് കേരളാകോൺഗ്രസ്സിന്റെ കാവി വെർഷൻ ‘കേരള മലയോര കർഷകാഃ’ തുടങ്ങാം!

— reading ജോയ്സ് ജോർജ്ജ് ചതിച്ചാശാനേ!

Leave a Reply