സ്മൃതി ഇറാനിയെ ചൊറിയുന്ന കേട്ടാൽ തോന്നും ഇത് വരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിയാരൊക്കെ ഓക്സ്ഫോഡ് പാസ് ഔട്ടാണെന്ന്! കോളേജ്ജ് ഡ്രോപ്പൗട്ട് ബിൽ ഗേറ്റ്സായാ ആഹാ, മന്ത്രിയായ ഓഹോ!

Leave a Reply