ഹിന്ദു പ്രതമാപ്പീസിൽ നോൺ വെജ്ജ് കൊണ്ട് വന്നൂടാന്ന്! ഇനി നോൺ പൊതിയുന്നതും വിലക്കോ? മനോരമ്മക്ക് അപ്പൊ വീണ്ടും വരിക്കാര് കൂടും!!

1238736_457039134428551_1457204214846133426_n