അതേ, അവരെ തൂക്കി കൊല്ലണം. കെട്ടാത്തെ പെണ്ണിന്റൊപ്പം കിടക്കുന്ന ആണിനേം, ആണിന്റൊപ്പം കിടക്കുന്ന പെണിനേം, റേപ് ചെയ്യുന്നവനേം, ചെയ്ത പെണിനേം, റിപോർട്ട് ചെയ്ത പത്രക്കാരേം, ന്യൂസ് കണ്ട നാട്ടുകാരേം, സിനിമ എടുക്കുന്നോരേം, കാണുന്നോരേം, ഫാസ്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നോരേം, തിന്നുന്നോരേം, കുട്ടികുപ്പായമിട്ട് നടക്കുന്നോരേം ഒക്കെ, ഒക്കെ തൂക്കി കൊല്ലണം.... അല്ലേ തന്നെ പോലൊരു മൈ*നെ അവന്മാർ തല്ലിക്കൊല്ലാതെ വിടോ!