ബിവറേജിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നവരെ ഇലക്ഷൻ ബൂത്ത് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം! രാജ്യത്തെ നന്നാക്കാൻ ഒരു ക്യൂവിലൊക്കെ കാത്ത് കെട്ടി കിടന്നാപോരായോ! #എന്നാമുടിഞ്ഞക്യൂവാ‬