ഇന്ത്യ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോട്ടക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആഫ്രിക്കൻ ദാരിദ്രം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ലൈക്കടിക്കുന്നതും ഏതാണ്ടൊരുപോലാ!