രാഹുലീശ്വരന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലെന്താ "വ്രണപ്പെടുന്ന വികാരങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ച് കൊടുക്കപ്പെടും" എന്ന ബോര്‍ഡോ മറ്റും ഉണ്ടോ?

feeling "മാറ്റുവിന്‍ ചട്ടുകങ്ങളെ, ഇല്ലെങ്കില്‍ അവ നിങ്ങളെ മറിച്ചിടും!"