മുത്തലാക്ക്,
പ്രൈവസി,
റാം‌ റഹീം.

മാസ് മോഡിലാണല്ലോ കോടതികൾ! ❤
അച്ഛേ "നീതി" ദിൻ!