തമിഴ്‌നാട്ടിൽ രണ്ട് കഷ്ണമായ രണ്ടില പാർട്ടി ദാ‌ വീണ്ടും ഒത്ത ഒരു ഫുൾ രണ്ടിലയാവാൻ പോണൂ! ട്വിസ്റ്റും ടർണ്ണും മാസും ആയി തമിഴ് നാട് രാഷ്ട്രീയം.‌ ഹു. രോമാഞ്ച് !