അതിപ്പോ ഫുള്ളും ബിരിയാണിയും കണ്ട് ജയ് വിളിക്കാൻ വരുന്നതിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഓർഗാനിക്ക് റീച്ച്. (സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിങ്ങ് ഉടായിപ്പ് സംഘത്തോടും അതെ പറയാനുള്ളു.)