ഗേം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ ഇന്ത്യൻ‌ വർഷൻ തെലുങ്കിൽ അല്ലുഅർജ്ജുൻ-നാഗചൈതന്യ എന്നിവരെ വച്ച് മേജർ രവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടൂ. പ്രശ്നായൊ?