അതൊരു മൊബൈൽ ഗെയിം അല്ല. ചാലഞ്ച് ആണ്. അവിലോസുണ്ടയും ആന്തുറിയാവും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ബഡുവകൾ പരിഹരിക്കാൻ പതിനൊന്ന് മാർഗങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വനിത ഇറങ്ങിയാൽ എല്ലാം കാടാപുറത്ത് പോയിരുന്ന് വായിക്കണം. അത് കേട്ട് ശരിക്കത്തെ തിമിംഗലങ്ങൾ തൂങ്ങിചത്തോളും.