കെ എസ്‌ ആർ ടി സി ബസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിലെ മൂത്രപ്പുരയിലെ ഭിത്തി പോലെ ഫേസ്ബുക്ക് വാൾ നിറച്ച് സറഹഹ പോസ്റ്ററുകൾ ആണല്ലോ!