"പിശാച് എന്ന് കേട്ട് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടാ..
ആസ്ത്രേലിയയിലെ ഒരു ജീവിയാണ് പിശാച്
....അതെന്താ പിശാച് അവിടെ മാത്രം വന്നത്!?"