സറാഹഹ‌(sarahaha) ആപ്പ്‌ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന്, അതിൽ വരുന്നതിൽ പകുതി ചോദ്യങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് തിരിച്ച് അണോണിമസിനു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ല. ബാക്കി തെറിയും ടെസ്റ്റിങ്ങും പിന്നെ നമ്മടെ സ്വന്തം ഗഡികളുടെ ഹായ് ഹുയും ആണ്. അണോണി ഒറിയോണിനോടും അണോണിമസ് അബ്രുവിനോടും ഒക്കെ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ!

സൊ. അവിടെ അയച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടന്ന് കാണണമെന്നില്ല.‌ ഉടൻ കാണേണ്ട തെറികൾ ഇവിടെ ഫിൽറ്റേർഡ് കമന്റ് ആയി തന്നെ‌ തുടരുക. 🙏