അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഡക്ക് വർത്ത് ലൂയിസ് പ്രകാരം കോൺഗ്രസ്സിനു ഗുജറാത്തിൽ ഒരു രാജ്യസഭാ സീറ്റ്. അടുത്ത രാജ്യസഭാ ഇലക്ഷൻ മുതൽ കുതിരയുടെ (കഴുതയുടെ) നമ്പർ നോക്കി ബെറ്റ് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം‌. എന്നാലേ കൊഴുക്കൂ !