കേരളത്തിനിട്ട് പണിയാൻ ഇരിക്കുന്ന മലയാളി സംഘികൾക്ക് ഒരു കിടു ടാക്ടിക്സ് പറഞ്ഞ് തരാം - വീട്ടിലെ കക്കൂസ് മണ്ണിട്ട് മൂടുക. കാര്യം സാധിക്കാൻ റേൽവെ ട്രാക്കിൽ പോയിരിക്കുക.