ആദ്യ വലയിൽ തന്നെ ജബൻ കുടുങ്ങിയ രമണന്റെ അവസ്ഥയായി.‌ ലാപ്പ്ടോപ്പ് ചത്തു. 😢