ഗുരുവായൂർ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ‘ആമേൻ മോഡൽ തേക്കിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ’ മോറൽ പോലീസ് മോറലുകളും തീട്ട ട്രോളുകളും വായിക്കുമ്പോൾ ആളുകളുടെ പ്രൈവസിയെ പറ്റി സംസാരിച്ച് കളഞ്ഞ് കുളിച്ച സമയത്തെ ഓർത്ത് കരച്ചിൽ വരുന്നു.