ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വല്യ ഗേം ഓഫ് ത്രോൺ വാഴ്ത്തുക്കൾ.

കൊന്ന് ജീവിക്കുക. കൊന്നോണ്ടിരിക്കുക <3