ഒരോ മിനുറ്റിലും അശ്ലീലവും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയും വിളമ്പുന്നവയണ് ദിലീപേട്ടന്റെ സിനിമകൾ എന്ന വാദത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നടി അനിലയുടെ വാക്കുകൾ. ഒരോ സെക്കന്റും സ്ത്രീവിരുദ്ധവും അശ്ലീലവും ആണ് !!