സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിച്ചു ജാമ്യം നിഷേധിക്കാൻ വരെ കാരണമായ ഫേൻസ് ക്ലബ്ബിനഭിനന്ദനങ്ങൾ!