അമ്മയുടെ‌ പ്രസിഡന്റ് ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ‌ ശകുന്തളേ!?