ഇത്രമേൽ രാജഭക്തന്മാർ ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന്നാണ്.‌ അതും രാജഭരണത്തിനു‌ ശേഷമുള്ള ജനറേഷനിൽ.

അല്ലാത്തവർക്ക്‌ സല്യൂട്ട്.‌ ഇങ്ങള് മുത്താണ്.