ബിജേപിയുടെ പുതിയ ഓഫീസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര മാത്രമേയുള്ളോ, അതോ പോലീസ് ചീഫ് കസേരയും ഉണ്ടോ?