"പിന്നെ അവര്‍ മോശമാണെങ്കില്‍, അത് ചിലപ്പോ കിടക്ക പങ്കിട്ടെന്ന് വരും" - എന്ത് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടാണ് ശ്രീ ഇന്നസെന്റ് സംസാരിക്കുന്നത്! രാജീവ് രവി സിനിമകളെ ഓർമ്മിപ്പൊക്കും വിധം 'റിയലിസ്റ്റിക്ക്'. :-/