ദേ, ജിഎസ്ടി സാധാരണക്കാരനു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാലും കള്ളപ്പണക്കാരുടെ ആപ്പീസ് പൂട്ടിക്കുമത്രേ! വീണ്ടും അതേ‌ മഹദ് വചനം.

ഇതിനുമാത്രം പാണമ്പള്ളത്തി... :-/