സെൻസർ ബോർഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയി സിനിമ‌ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഫുൾ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഒരു ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ (സംസ്കാരം ഉള്ള, ഭാരതീയനായ, പശുവളർത്തുന്ന കുടുംബങ്ങൾ) നിന്നും വോട്ട് കിട്ടുന്ന‌ സീൻ മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുള്ളു.‌